Izglītības programma

12521191Pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir – organizēt un īstenot profesionāli nodrošinātu, kvalitatīvu pirmsskolas izglītības programmu un 5 – 6 gadus vecu izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111; licence Nr.

V – 6813, izdota ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 875 –v).

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķis:

Organizēt un īstenot profesionāli nodrošinātu, kvalitatīvu pirmsskolas izglītības programmu un 5 – 6 gadus vecu izglītojamo sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

Pirmsskolas izglītības iestādes galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju, licencētās pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai, izglītības pedagoģisko procesu pamatojot uz humānisma, uzskatāmības un pēctecības principu, lai integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopveselumā;
  • radīt iespēju izglītojamiem ikdienā izjust kustību prieku, attīstīt fiziskās īpašības, nostiprināt veselību;
  • sekmēt bērna pozitīvu pašizjūtu, radot drošu, attīstību veicinošu, emocionāli un psiholoģiski pozitīvu vidi;
  • veidot pamatus mācīties prasmei, nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības, pašapkalpošanās iemaņu un radošās darbības attīstību, spēju izkopšanu aktīvā darbībā, prast pārvarēt grūtības;
  • veicināt katra bērna harmoniskas personības veidošanos, sava „ES” apzināšanos, garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;
  • radīt apstākļus, lai pakāpeniski bērnu tuvinātu sabiedrībai, dabai, nacionālās pašapziņas attīstībai, veicinot latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu, kopīgu svētku svinēšanu;
  • attīstīt izglītojamo muzikālo dzirdi, muzikālo uztveri, muzikālo domāšanu, muzikālo atmiņu, ritma izjūtu;
  • veicināt sešgadīga izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa individuālās spējas, palīdzēt pakāpeniski un sistemātiski apgūt to pieredzi, kas nepieciešama, lai bērns būtu gatavs pamatizglītības apguvei.

Integrēto mācību priekšmetu saturs:

Latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);

Dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensorā attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);

Matemātika (sensorā attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);

Sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);

Mūzika;

Fiziskā izglītība (kustību attīstība) un veselība;

Vizuālā māksla (sensorā attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);

Mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana)