Izglītības programma

berrnnik

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111; licence Nr. V – 6813, izdota ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 875 –v).

 

GALVENĀ MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMA IR ROTAĻNODARBĪBA VISAS DIENAS GARUMĀ:

 • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;

 • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un  kustību aktivitātes svaigā gaisā.

MĀCĪBU JOMAS:

 • Valodu mācību joma

 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma

 • Dabaszinātņu mācību joma

 • Matemātikas mācību joma

 • Tehnoloģiju mācību joma

 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

CAURVIJU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA:

 • Kritiskā domāšana un problēmrisināšana;

 • Jaunrade un uzņēmējspēja;

 • Pašvadīta mācīšanās;

 • Sadarbība;

 • Pilsoniskā līdzdalība;

 • Digitālās prasmes.

TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA:

 • atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība,  līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums utt.