Izglītības programma

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111; licence Nr. V – 6813, izdota ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 875 –v).

 

BBB

Talsu PII “Sprīdītis” dalība VISC  “Kompetenču pieeja mācību saturā”  pilotprojektā

skola2030

 

GALVENĀ MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMA IR ROTAĻNODARBĪBA VISAS DIENAS GARUMĀ:

 • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;
 • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un  kustību aktivitātes svaigā gaisā.

MĀCĪBU JOMAS:

 • Valodu joma 
 • Sociālā un pilsoniskā joma
 • Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā joma 
 • Dabaszinātņu joma  
 • Matemātikas joma
 • Tehnoloģiju joma
 • Veselības un fiziskās aktivitātes joma 

CAURVIJU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA:

 • Kritiskā domāšana un problēmrisināšana;
 • Jaunrade un uzņēmējspēja;
 • Pašvadīta mācīšanās;
 • Sadarbība;
 • Līdzdalība;
 • Digitālā.

TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA:

 • atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība,  līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums utt.