Izglītības programma

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111; licence Nr. V – 6813, izdota ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 875 –v).

BBB

skola2030

 

GALVENĀ MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMA IR ROTAĻNODARBĪBA VISAS DIENAS GARUMĀ:

 • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;
 • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un  kustību aktivitātes svaigā gaisā.

MĀCĪBU JOMAS:

 • Valodu mācību joma
 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 • Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma
 • Dabaszinātņu mācību joma
 • Matemātikas mācību joma
 • Tehnoloģiju mācību joma
 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

CAURVIJU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA:

 • Kritiskā domāšana un problēmrisināšana;
 • Jaunrade un uzņēmējspēja;
 • Pašvadīta mācīšanās;
 • Sadarbība;
 • Pilsoniskā līdzdalība;
 • Digitālās prasmes.

TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA:

 • atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība,  līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums utt.