Izglītības process

Noformējums bez nosaukuma (8)

Talsu PII “Sprīdītis” pedagoģiskais process balstīts uz:

 • MK 28.11.2018. not. Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” ( 1.09.2029.);

 • VISC “Pirmsskolas mācību programmu” (2019);

 • Talsu novada izglītības jomas prioritātēm 2023./2024. m.g.;

 • Talsu novada, kā arī Talsu PII “Sprīdītis” mācību gada galvenajiem uzdevumiem 2023./2024. m. g.

GALVENĀ MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMA IR ROTAĻNODARBĪBA VISAS DIENAS GARUMĀ:

 • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļnodarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;

 • Pastaigas, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un  kustību aktivitātes svaigā gaisā.

MĀCĪBU JOMAS:

 • Valodu mācību joma

 • Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā mācību joma

 • Dabaszinātņu mācību joma

 • Matemātikas mācību joma

 • Tehnoloģiju mācību joma

 • Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

CAURVIJU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA:

 • Kritiskā domāšana un problēmrisināšana;

 • Jaunrade un uzņēmējspēja;

 • Pašvadīta mācīšanās;

 • Sadarbība;

 • Pilsoniskā līdzdalība;

 • Digitālās prasmes.

TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA:

 • atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība,  līdzcietība, mērenība, savaldība, taisnīgums utt.