Personas datu aizsardzība un trauksmes celšana

pii-dati

TRAUKSMES CELŠANA

 

kresls2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likumsar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura: 

 • veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, ir guvusi informāciju par pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir ticama/patiesa var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes ziņojumu.

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA

Trauksmes ziņojumam jāsatur visas minētās pazīmes!

Trauksmes cēlējs trauksmes ziņojuma iesniegšanai var izmantot Trauksmes celšanas likuma 4.pantā minētos mehānismus, t.i. izmantojot iekšējo, ārējo trauksmes celšanas mehānismu, vai vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja, kuras pienākumos, citu starpā ietilpst:

1) nodrošināt tīmekļvietnē informāciju par trauksmes celšanas kārtību, kompetentajām institūcijām, tostarp kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos, un aizsardzības garantijām;
2) sniegt atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, un trauksmes cēlējiem vai viņu radiniekiem trauksmes celšanas dēļ radušos jautājumu risināšanā;
3) saņemot trauksmes cēlēja ziņojumu, identificēt kompetento institūciju un 10 dienu laikā pārsūtīt saņemto ziņojumu, norādot, ka nepieciešams nodrošināt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību;
4) veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu;
5) sniegt metodisku atbalstu trauksmes celšanas jomā, tostarp izstrādāt un tīmekļvietnē publiskot labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei, trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās;
6) katru gadu apkopot informāciju par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, tostarp par pārkāpumiem, kas atklāti pēc trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas, un tīmekļvietnē publicēt pārskatu par to.
Talsu PII “Sprīdītis”  trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

 1. elektroniski, izmantojot e-adresi (ieteicamākais) trauksme.piispriditis@inbox.lv ;
 2. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:
  3.1. nosūtot pa pastu;
  3.2. nogādājot ar kurjeru;
  3.3. iesniedzot klātienē;
  3.4. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „INFO!””, kas izvietota              PII “Sprīdītis” kāpņu telpā 1. stāvā pie ieejas durvīm.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

 • Ja Talsu PII “Sprīdītis” konstatē, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, iesniegums tiek pārsūtīts kompetentajai institūcijai.
 • Ja jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā ir Talsu PII “Sprīdītis”  kompetencē, iestāde izvērtē, vai iesniegums, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, ir vai nav atzīstams par trauksmes ziņojumu, un pieņem par to lēmumu. Lēmums par iesnieguma atzīšanu/neatzīšanu par trauksmes ziņojumu nav administratīvais akts un nav apstrīdams vai pārsūdzams.

 

Talsu PII “Sprīdītis” kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos, pirmsskolas skolotāja Laila Velika, e –  pasts trauksme.piispriditis@inbox.lv